เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

อบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2560


โดย admin

เมื่อ 05/09/2017

ในวันที่ 5 ก.ย.60 โรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560 ณ ห้องประชุมกรกฎ 43


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3