เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล


โดย admin

เมื่อ 08/11/2018

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 25261 งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมและเจ้าหน้าที่ รส.สต ในเขตอำเภอเสนางคนิคม


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3