เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รับนิเทศงานสุขภาพจิต


โดย โรงพยาบาลเสนางคนิคม

เมื่อ 02/06/2014

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โดย เครือข่ายสุขภาพจิต รพ.พระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิต


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3