เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ระบบสุขภาพอำเภอเสนางคนิคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตด้าน Resource sharing & Human development


โดย admin

เมื่อ 05/08/2014

ยินดีกับพี่น้องประชาชนอำเภอเสนางคนิคม ในวาระที่ ระบบสุขภาพอำเภอเสนางคนิคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตด้าน Resource sharing & Human development เพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่ยั่งยืน


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3