เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รับนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข


โดย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

เมื่อ 13/01/2014

13 ม.ค. 57 นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคมและนายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์หัวหน้างานยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมประชุมรับนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลอำนาจเจริญ


senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3