เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี 2558


โดย admin

เมื่อ 08/03/2015

โรงพยาบาลเสนางคนิคมจัดคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ซึ่งมีผู้รับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 124 ราย ส่งต่อ 3 ราย คือ liver mass 2 ราย gall stone 1 ราย


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3