เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินรับการตรวจประเมิน


โดย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เมื่อ 20/04/2015

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสนางคนิคม รับการตรวจรับรององกรณ์การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการปฐมพยาบาล จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3