เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ต้อนรับนายอำเภอเสนางคนิคมคนใหม่ นายภูดิศ ชนะวรรณโณ


โดย admin

เมื่อ 08/05/2017

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และคณะ ร่วมต้อนรับ นายภูดิศ ชนะวรรณโณ ซึ่งย้ายจากงานป้องกันจังหวัดพัทลุง มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเสนางคนิคมคนใหม่ เมื่อเวลา 12.00 น. ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3