เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

senangkhanikhom

ปี 2555


ได้รับคัดเลือกนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ เรื่อง หมอยาใจ เป็น 1 ใน 60 นวัตกรรม ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 (18-20 มกราคม 2555)


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3